Regulamin zakupów sklepu internetowego www.mojeoleje.pl

 

Sklep internetowy mojeoleje.pl, działający pod domenami www.mojeoleje.pl prowadzony jest przez:

 

Michała Marczak, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „ROTEW Michał Marczak", na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 Siedziba przedsiębiorcy (siedziba Sklepu) mieści się pod adresem:

Krasne 734

36-007 Krasne

NIP: 813-313-60-27
REGON: 361462583

Nr konta bankowego: 92 1460 1181 2025 9974 2494 0002

tel. kom. 603-798-286 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16)

e-mail: biuro@mojeoleje.pl

 Michał Marczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „ROTEW Michał Marczak" jest oficjalnym, dystrybutorem produktów Millers Oils,

 

Słowniczek pojęć

 

 1. Sklep – Sklep internetowy działający pod domeną www.mojeoleje.pl

 2. Sprzedawca – Michał Marczak.

 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta.

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

 4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

 5. Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Polski..

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

 7. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie adresu e-mail i hasła dostępu.

 

§ 2

Składanie zamówień

 

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 4. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznej weryfikacji zamówienia.

 5. Zawartość Sklepu jest prezentowana wyłącznie w celu informacyjnym. Przyjęcie zamówienia do realizacji może nastąpić dopiero po jego potwierdzeniu.

 6. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem mailem.

 7. Sklep udostępnia jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

 1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu (w tytule proszę wpisać numer zamówienia; towar wysyłany jest po wpłynięciu ceny na rachunek bankowy),

 2. gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

 3. gotówką przy odbiorze przesyłki osobiście w siedzibie Sklepu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru)

 1. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.

 

§ 3

Realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (w szczególności numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiającego weryfikację i potwierdzenie zamówienia).

 2. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia Sklep dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

 3. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Termin realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi średnio 2-3 dni. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.

 4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

 5. Dowodem dokonania zakupy jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce. Aby otrzymać fakturę VAT należy wypełnić dane firmy Kupującego wraz z numerem NIP.

 6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji dostawy:

 1. wysyłka towaru firmą kurierską

 2. odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu (po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru).

 1. Aktualny status realizacji zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto (klikając na link „Moje konto” - zamieszczony w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia lub bezpośrednio na stronie Sklepu).

 2. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego. Koszty dostawy poza terenem Polski są indywidualnie uzgadniane z Kupującym. W przypadku odbioru osobistego w Sklepie Kupujący nie ponosi kosztów przesyłki.

 3. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sklep zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

 

§ 4
Reklamacja i gwarancja

 

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

 2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sklepu lub e-mailem.

 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 4. Przy zgłaszaniu reklamacji Sklep zaleca podanie imienia i nazwiska Kupującego, numeru zamówienia, numeru dowodu zakupu oraz opisanie przyczyn reklamacji. Numer zamówienia znajduje się w treści e-maila potwierdzającego jego złożenie lub na wydrukowanym zamówieniu dołączonym do przesyłki.

 5. Odsyłając reklamowany towar Sklep zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży oraz opisanie przyczyn reklamacji. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży i/lub bez oryginalnego opakowania, nie będą rozpatrywane.

 6. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

 7. Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy, chyba że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.

 8. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

 9. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności.

 10. Reklamacja złożona przez konsumenta rozpatrywana jest w terminie 14 dni.

 11. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem. Sklep nie zwraca także kosztów odesłania towaru w sytuacji reklamacji złożonej przez Kupującego niebędącego konsumentem.

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od
  dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 3. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 4. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 5. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 6. dostarczania prasy,

 7. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

 1. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 2. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 3. Konsument odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi. W celu dokonania przesyłki konsument ma możliwość zamówienia kuriera za pośrednictwem Sklepu.

 4. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.

 5. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 6

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

  1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia lub formularz rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

  2. Wypełniając formularz zamówienia lub formularz rejestracyjny Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

  4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie www.mojeoleje.pl od dnia 05.01.2014.

 5. Sklep ma prawo zmienić regulamin. O każdej zmianie regulaminu Sklep informuje Kupujących na adres e-mail na co najmniej 14 dni przed terminem wejścia w życie zmian regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Kupujący informuje o tym Sklep na adres e-mailowy, a wówczas Sklep usuwa konto Kupującego. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:603-798-286

Skontaktuj się z naszą infolinią

PayPal